BigBird Turbo 巨鸟屋顶通风器  
尺寸: 300毫米(12), 360毫米(14) & 410毫米(16)  
应用于住宅, 商业及工业。多度底或工业底。

 

BigBird Turbo 巨鸟屋顶通风器
尺寸: 533毫米(21), 610毫米(24), 762毫米(30) & 1000毫米(40) 
应用于商业及工业。工业底。

 
Uni-lite Tubular Skylite 筒形天光灯
 
澳大利亚古典信箱